a WWW.TISZATH.HU honlap látogatói, szolgáltatásait használók, kapcsolatfelvétel céljából üzenetet küldők személyes adatainak kezeléséről

Ez az Adatkezelési tájékoztató a www.tiszat.hu/ Tisza Társasház Menedzser (Adatkezelő) által fenntartott honlap látogatói, szolgáltatásait használók, valamint a kapcsolatfelvételi céllal történő üzenetküldés kapcsán az Ön által (mint Érintett által) megadott személyes adatok kezelésének részleteiről ad tájékoztatást.

A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb alkalmazandó jogszabályok:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

1., Adatkezelő

Név: Ivánka-Csontos Andrea e.v.

Postacím: 5000 Szolnok, Dr. Kronberg J. u. 9.

Adószám: 59189529-1-51

Honlap: www.tiszath.hu

Email cím: info@tiszath.hu

2., Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés céljaKezelt adatok köre (Miért szükséges?)Az adatkezelés jogalapja
www.tiszath.hu oldal szolgáltatásainak igénybevétele, megrendeléseA szerződés létrejöttéhez szükséges adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;).
Kapcsolati űrlap beküldése, email küldése (kapcsolattartás)Az űrlap beküldéséhez kötelező adatok. (A jelentkező természetes személy azonosításához, kapcsolattartáshoz szükséges.) Email küldés esetén az önként megadott adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés).
Szerződött társasházak ügyeinek intézéseLakók adataiGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;).
Honlap látogatásaGoogle Analytics// A weboldalainkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés).

3., A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Címzett megnevezéseCímKözlés célja
www.rackforest.comSzervertermek címe: XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. | VIII. kerület 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. | X. kerület 1108 Budapest, Kozma u. 2.tárhelyszolgáltató
www.google.com1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAlátogatói statisztika
www.billingo.hu1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emeletszámlázó program

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő esemény szervezéssel foglalkozó munkatársai a szervezés érdekében a folyamatban résztvevő szervezők. A személyes adatok a fenti Címzettek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

4., A személyes adatok tárolásának ideje

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szolgáltatás igénybevételét vagy kapcsolatfelvételi üzenete elküldését követő 3 évig (számlaadás esetén 8 évig), amennyiben az Érintett nem nyilatkozott a további szakmai programokkal kapcsolatos megkeresés lehetőségéről. Amennyiben hozzájárult a további megkeresésekhez, az esetben az Érintett által adott lemondó nyilatkozat dátumáig.

5., Egyéb

A személyes adatok továbbítása harmadik országba történik, nemzetközi szervezet részére nem történik. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

******************************

Ön (illetve gyermek esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő) a honlapon található jelentkezési e-mail címre történő emailes jelentkezéssel a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához).

A személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik. A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.

Az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

6., Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső – és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok jelszóval védettek legyenek.

7., Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő az Ön jogai gyakorlására irányuló írásbeli kérelmét (mely megküldhető e-mailben az 1. pontban megjelölt e-mail címre vagy postai úton) az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.1., Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.1.1., A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 7.  pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az Érintett személy 7.pont szerint írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

– milyen személyes adatait,

  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
  • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

7.1.2., A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy a 7. pont szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

7.1.3., A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy a 7. pont szerint írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

7.1.5., A törléshez való jog

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását

Az Érintett személy a 7.pont szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük. Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

7.1.6., Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett személy a 7. pont szerint írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

8., Jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelőhöz való fordulás joga  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogA bírósági jogorvoslathoz való jog
Ha sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, úgy javasoljuk, hogy először minket keressen meg panaszával az  info@tiszath.hu címen.Tájékoztatjuk, hogy tárgyi adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huTájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Szolnoki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Frissítve: 2023. március 31.